Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku  ul. Jana i Hieronima Małeckich 1 19-300 Ełk  tel. fax (87) 732 - 63 - 90 e-mail: g1@miasto.elk.pl  

     STRONA GŁÓWNA

 

           KONTAKT

 

          AKTUALNOŚCI

 

            GIMZETKA

BIBLIOTEKA
 
RODO
 
PLAN LEKCJI
 
PODRĘCZNIKI
 
KADRA
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 
RADA RODZICÓW
 

Pomoc psychologiczno -pedagogiczna w Gimnazjum numer 1 w Ełku

W oparciu o nowe regulacje prawne, które zostały zawarte w rozporządzeniach:
-
w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –   pedagogicznej w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach

- w sprawie warunków  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

- w sprawie warunków  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach

- w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek   publicznych

- w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych

- w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

- w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

- w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej został powołany zespół do rozpoznania indywidualnych możliwości psychofizycznych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

1. szczególnych uzdolnień;
2. niepełnosprawności;
3. choroby przewlekłej;
4. niedostosowania społecznego;
5. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
6. specyficznych trudności w uczeniu się;
7. zaburzeń komunikacji językowej;
8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9. niepowodzeń edukacyjnych;
10. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia jego rodziny, sposobem spędzania czasu   wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
12. innych potrzeb dziecka.

Zespół co roku klasyfikuje uczniów do udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej . Na podstawie opinii orzeczeń oraz indywidualnych rozmów z wychowawcami klas i pedagogiem uczniowie maja możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, realizowanych w naszym Gimnazjum, celem wyrównania szans edukacyjnych.

Wyżej wymieniony zespół powołał podzespoły; w ramach, których są realizowane:

- zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia dla uczniów zdolnych (z języka niemieckiego, z języka angielskiego, z języka francuskiego, z języka polskiego, z historii, z geografii, z fizyki, z matematyki)
- trening umiejętności społecznych

Każdemu uczniowi została założona karta indywidualnych potrzeb ucznia, plan działań wspierających oraz uczniom posiadającym orzeczenie, bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, został opracowany indywidualny program terapeutyczny. Rodzice uczniów objętych opieką psychologiczno – pedagogiczną, zostali poinformowani pisemnie o rodzaju zajęć, na które powinny uczęszczać ich dzieci oraz o terminie, w którym się one odbywają. Poza tym, rodzicom udzielane są porady i konsultacje na terenie szkoły. Koordynowanie prac poszczególnych zespołów odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

W szkole działa również Szkolny Punkt Konsultacyjny z Doradztwa Zawodowego
W każdy drugi piątek miesiąca w godzinach od 9:00 do 13:00 na terenie szkoły można uzyskać pomoc z doradztwa zawodowego. Zajęcie prowadzone są przez p. Zofię Lenczewską i p. Teresę Garlicką  pracowników PCPPP w Ełku. Kontakt przez pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.

„Jeśli chcemy, żeby ktoś zrobił to, co my chcemy, musimy pokazać mu, że to dla jego dobra, a nie w naszym interesie oraz pokierować jego myśleniem tak - uświadomić potrzebę, żeby to on świadomie i dobrowolnie chciał tego dla siebie, a nie tylko my dla niego”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYPENDIA

 
EGZAMIN GIMNAZJALNY
 
PROJEKT EDUKACYJNY
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
 
NASZE SUKCESY
 
STARA STRONA

   LINKI: