Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku  ul. Jana i Hieronima Małeckich 1, 19-300 Ełk  tel. fax (87) 732 - 63 - 90 e-mail: g1@miasto.elk.pl  

     STRONA GŁÓWNA

 

           KONTAKT

 

          AKTUALNOŚCI

 

            GIMZETKA

BIBLIOTEKA
 
RODO
 
PLAN LEKCJI
 
PODRĘCZNIKI
 
KADRA
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 
RADA RODZICÓW
 


GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY 2016-2017

Prezentacja projektów odbędzie się 7 czerwca 2017 r.

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW

Drogi Uczniu klasy drugiej!

Uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego.

Co to jest projekt edukacyjny?

To zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.


Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest zatem rozwiązanie sytuacji problemowej, która powinna być dla Ciebie wyzwaniem! Ponadto, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobędziesz nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów da Ci ogromną szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

Gimnazjalny projekt edukacyjny będziesz realizował w zespole uczniów pod opieką nauczyciela.

Do Twoich zadań należeć będzie:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego,

- określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji (wraz z nauczycielem),

- spisanie kontraktu z nauczycielem prowadzącym projekt,

- wykonanie zaplanowanych działań,

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Pamiętaj! Twoje zaangażowanie, sumienność, praca włożona w realizację projektu zostaną ocenione oceną opisową. Ponadto Twoja postawa w trakcie realizacji projektu wpłynie ma ocenę z zachowania.

Nie taki diabeł straszny…

Zawsze możesz liczyć na wsparcie opiekuna zespołu, który udzieli Ci fachowych wskazówek, jak wykonać zaplanowane działania, czy też odpowiednio przygotować się do publicznej prezentacji wyników. Nauczyciel nadzorujący projekt ustali godziny konsultacji, w ramach których będziecie mogli wspólnie opracowywać działania i rozwiązywać ewentualne problemy. W sprawach organizacyjnych zgłaszaj się do wychowawcy, to pozwoli najlepiej skoordynować naszą wspólną pracę.

Powodzenia!


Informacja dla rodziców klas drugich

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, który został zdefiniowany jako zespołowe planowe działanie mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół uczniów pod opieką nauczyciela:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego,

- określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji (wraz z nauczycielem),

- wykonanie zaplanowanych działań,

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Udział ucznia w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę z zachowania, a informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.

TEMATY PROJEKTÓW

Temat projektu
Imię i nazwisko nauczyciela

Cele projektu i kryteria sukcesu

Danuta Siedzikówna „Inka” – patronka naszego gimnazjum. Szkolny konkurs historyczny na temat patronki.

Mariola Kondracka

Cel:
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela organizują

i przeprowadzają szkolny konkurs wiedzy dla kl. 1

o patronce gimnazjum

Kryteria sukcesu:
- opracowanie zasad, regulaminu, terminarza
- sporządzenie bibliografii
- przygotowanie pytań
- przygotowanie miejsca (sali)
- zorganizowanie konkursu

„Wywalcz Jej wolność i zgiń”.

 

Jolanta Ratuszny

Cele:
- upamiętnienie Cichociemnych (Sejm RP 22.12.2015r. ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych) żołnierzy sił specjalnych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
- kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o historii Polski
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów
- wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji

Kryteria sukcesu:
- znajomość zagadnień historycznych i ikonograficznych związanych z działalnością Cichociemnych
- rozbudzanie i wzmacnianie postaw prezentujących patriotyzm lokalny
- efektywne współdziałanie w zespole 

„Co czytać? Czytelniczy niezbędnik gimnazjalisty” – plakat promujący czytelnictwo.

 

Maria Namiotkiewicz

Cele:
- zachęcenie uczniów do większego zaangażowania czytelniczego
- zbadanie preferencji i stanu czytelnictwa wśród uczniów
- propagowanie wartości, jakie niesie obcowanie z książką

Kryteria sukcesu:
Uczniowie:
- efektywnie współpracują w grupie, wypełniając powierzone zadania
- tworzą ankietę czytelniczą i opracowują jej wyniki
- opracowują krótkie recenzje ulubionych książek (hasła grafiki), aby zachęcić rówieśników do lektury
- wykonują plakat promujący czytelnictwo wśród gimnazjalistów

„Organizujemy i przeprowadzamy konkurs czytelniczy”.

Ewa Mandziarz

Dorota Duroł

Cele:
- popularyzowanie literatury wśród młodzieży
- mobilizowanie uczniów do czytania
- podnoszenie poziomu czytelnictwa

Kryteria sukcesu:
- duży udział uczniów w konkursie
- wzrost zainteresowania uczniów literaturą znajdująca się w bibliotece szkolnej

„Jak korzystać z elektronicznego katalogu biblioteki szkolnej?” – tworzymy instrukcję (do gazetki ściennej).

 

Ewa Mandziarz

Dorota Duroł

Cele:
- przedstawienie wiadomości na temat budowy katalogu elektronicznego biblioteki szkolnej
- prezentacja sposobów wyszukiwania książek za pomocą katalogu elektronicznego

Kryteria sukcesu:
- wykonanie przejrzystej gazetki na temat budowy i korzystania z katalogu elektronicznego
- korzystanie przez uczniów szkoły z katalogu elektronicznego biblioteki szkolnej przy wyszukiwaniu interesujących ich książek

Akcja czytania dzieciom bajek „Bajki – Czytajki”.

Katarzyna Mentel - Dąbrowska

Cele:
-
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
- promowanie aktywnej postawy czytelniczej
- wdrażanie nawyku czytania wśród dzieci i młodzieży

Kryteria sukcesu:
- uczniowie realizujący projekt zdobędą umiejętności planowania i realizacji projektu oraz zyskają kompetencje niezbędne w pracy zespołowej
- rozwiną własne zainteresowania czytelnicze oraz zachęca młodszych kolegów i koleżanki do aktywnego czytania
- zyskają wiedzę o kanonach literatury skierowanej do młodych czytelników

Kodowanie – programowanie w Scratch na schematach blokowych.

 

Barbara Kiluk - Dońkowska

Cel:
- popularyzacja nauki kodowania tak zwanego trzeciego języka oraz myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów

Kryteria sukcesu:
- wszyscy uczniowie nie tylko uzdolnieni matematycznie mogą programować dzięki programowi Scratch, wystarczy tylko chęć nauki
- uczniowie bardzo chętnie korzystają z nowych technologii i to spowoduje chęć do nauki programowania
- samodzielne stworzenie aplikacji

Stereotypy o Polakach i Niemcach.

 

Marzanna Wyrwas

Cele:
- pokazanie, w jaki sposób stereotypy kierują naszym zachowaniem
- poznanie mechanizmów warunkujących nietolerancję
- pogłębianie wiedzy na temat szkodliwego działania stereotypów
- kształtowanie umiejętności wyrażania własnego zdania oraz wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi
- kształtowanie umiejętności uczestnictwa w dyskusji i wypowiadania się na forum grupy
- propagowanie postaw otwartości i ukazania wartości i znaczenia różnorodności

Kryteria sukcesu:
Uczeń:
- wskazuje mechanizmy powstawania stereotypu i określa rolę stereotypu
- wskazuje argumenty świadczące o konieczności przezwyciężania istniejących stereotypów
- porównuje zalety i wady Niemców i Polaków, wymienia cechy, które przeważają
- krytycznie ocenia, charakteryzuje Niemców i Polaków oraz formułuje wnioski na temat stereotypów
- potrafi rozróżnić postawy tolerancji i nietolerancji i ocenić własną postawę
- uświadamia sobie potrzebę bycia tolerancyjnym i znaczenie różnorodności w życiu społecznym

Tolerancja. Uprzedzenia, stereotypy.

 

Dorota Wróblewska

Cele:
- przybliżenie wartości ważnych w życiu człowieka
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie
- rozwijanie postawy tolerancji

Kryteria sukcesu:
- wykonanie plakatu promującego postawy tolerancji dla odmienności i szacunku dla każdego człowieka

Akcja w sklepach zoologicznych – jak opiekować się małymi zwierzętami? Przygotowanie ulotek.

 

Ewa Mandziarz

Magdalena Kukiełko

Cele:
- uświadomienie uczniom konieczności zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi prawidłowej hodowli zwierząt przed ich zakupem
- uświadomienie potencjalnym kupującym konieczności zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi prawidłowej hodowli zwierząt

Kryteria sukcesu:
- zainteresowanie właścicieli / pracowników sklepów zoologicznych dystrybucją wykonanych przez uczniów ulotek dotyczących hodowli małych zwierząt.

Jak zachować się przy stole.

Ewa Bućko

 

 

 

 

 

 

 

  

Cele:
- poznawanie sztuki zachowania się przy stole
- opanowanie umiejętności nakrycia stołu i dekoracji w czasie różnych uroczystości i przyjęć
- praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w tworzeniu prezentacji nakrycia stołu
- rozwijanie umiejętności segregowania, opracowywania zdobytych informacji i określania własnego stanowiska
- zgłębienie i przedstawienie szerszemu kręgowi odbiorców zasad dobrych manier na podstawie wybranej bibliografii

Kryteria sukcesu:
Uczeń:
- współpracuje w grupie
- korzysta z różnych źródeł informacji
- nakryje w sposób prawidłowy stół
- opracowuje, segreguje zdobyte informacje
- wyjaśnia zasady zachowania się przy stole

Ciekawe wskazówki. Savoir-vivre.

 

Piotr Penkiewicz

Cele:
- wzrost świadomości dotyczącej ryzykownych zachowań oraz ich ewentualny skutek na zdrowie i życie człowieka

Kryteria sukcesu:
- stworzenie plakatu/broszury informacyjnej przedstawiającej wyjątkowe/niezwykłe przykłady przetrwania

Poradnik ABC dobrego wychowania czyli savoir –vivre.

 

Jolanta Chrzanowska

Cele:
- kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych, umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach
- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad savoir-vivre

Kryteria sukcesu:
Uczniowie:
- stosują zwroty grzecznościowe
- okazują najprostsze wyrazy uprzejmości
- właściwie reagują na nieodpowiednie zachowania kolegów
- efektywnie współpracują w grupie i tworzą poradnik dobrego wychowania

Młody Obywatel - młodzież w urzędzie.

 

Jacek Rutkowski

Cel główny:
-W jaki sposób możemy załatwić ważne sprawy w urzędzie państwowym?

Kryteria sukcesu:
-wizyta w urzędzie i praktyczne rozwiązanie zaplanowanych spraw urzędowych
- prezentacja multimedialna z podjętych działań

Pasje naszych sąsiadów – reportaż.

Teresa Roszkowska

Cele projektu :
Uczeń :
1. Zdobędzie informacje na temat zainteresowań wybranych osób mieszkających w sąsiedztwie.
2. Przeprowadzi wywiad z wybraną ciekawą osobą (może być więcej) i zda relację w formie reportażu.
3. Zna zasady przeprowadzania wywiadu i tworzenia reportażu.

Cele w języku ucznia :
1. Dokonam rozpoznania wśród znajomych o ludziach, którzy są pasjonatami w danej dziedzinie.
2. Przypomnę zasady tworzenia reportażu i jak przeprowadza się wywiad.
3. Wszystkie zebrane informacje złożę w całość w ulubionym programie i zdam relację kolegom i koleżankom naszego gimnazjum.

Kryteria sukcesu :
1. Dostrzegam wokół siebie  „zwyczajnych ludzi” , którzy często wykazują niesamowite zainteresowania. 
2. Znam przyczyny zaistnienia tych szczególnych zainteresowań i sposoby ich realizacji przez osoby z bliskiego otoczenia.
3. Znam odpowiedź na pytanie : Czy pasje mogą być  „sposobem na życie” i stanowić alternatywę dla szarości dnia codziennego.
4.Potrafię nawiązać kontakt z ciekawą osobą , przeprowadzić z nią wywiad i zebrać wszystkie informacje w spójną całość.
5. Do realizacji projektu wykorzystam swoją wiedzę zdobytą na języku polskim oraz na lekcjach informatyki.

„Bądźmy solidarni – Działajmy!”.

 

Małgorzata Urbanowicz

Magdalena Kukiełko

Izabela Kalchert

Cele:
- przekonanie uczniów, jaką moc ma działanie na rzecz dobra wspólnego
- angażowanie uczniów w działania zmierzające do pozyskania środków na stypendia (wsparcie zdolnych uczniów naszego gimnazjum, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwój ich talentów)
- rozbudzanie i wzmacnianie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów

Kryteria sukcesu:
- efektywne współdziałanie w grupie
- przejęcie odpowiedzialności przez uczniów za wykonywanie zadań określonych w projekcie
- zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły
- zwiększenie integracji społeczności szkolnej
- ugruntowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym
- pozyskanie środków finansowych na stypendia

Uczymy się udzielania pierwszej pomocy.

Urszula Paszkowska

Piotr Górski

Cele:
- zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy
- uświadomienie uczniom celowości i konieczności przystąpienia do udzielenia pierwszej pomocy
- nauczenie uczestników projektu podstawowych zabiegów wchodzących w zakres pierwszej pomocy przedmedycznej

Kryteria sukcesu:
Uczeń:
- zna zasady udzielania pierwszej pomocy i zabiegi ratujące życie
- wykonuje zgodnie z zasadami podstawowe zabiegi wchodzące w zakres pomocy przedmedycznej
- uczeń wykazuje postawę odpowiedzialności za życie drugiego człowieka

 

STYPENDIA

 
EGZAMIN GIMNAZJALNY
 
PROJEKT EDUKACYJNY
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
 
NASZE SUKCESY

STARA STRONA

   LINKI: