Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku  ul. Jana i Hieronima Małeckich 1, 19-300 Ełk  tel. fax (87) 732 - 63 - 90 e-mail: g1@miasto.elk.pl  

     STRONA GŁÓWNA

 

           KONTAKT

 

          AKTUALNOŚCI

 

            GIMZETKA

BIBLIOTEKA
 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
 
PLAN LEKCJI
 
PODRĘCZNIKI
 
KADRA
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 
RADA RODZICÓW
 


 

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

pragniemy poinformować, że przyjmujemy wnioski do kolejnej edycji

Stypendiów Św. Mikołaja na rok szkolny 2017/2018.

Warunki, które trzeba spełnić:

 

1. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody wskazane w „Zasadach dokumentowania i obliczania dochodu” (załącznik nr 2 do Regulaminu).

2. Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie może być niższa niż 4,3.

3. Uczeń wykazuje się zaangażowaniem społecznym, bierze udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, sportowych lub artystycznych.

Termin składania wniosków upływa 22 września 2017 r.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym regulamin oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej Fundacji Świętego Mikołaja:

https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2

w zakładce w prawej części okna „DO POBRANIA”. Ważne jest dokładne przeanalizowanie regulaminu.

Uczniowie ubiegający się o stypendium składają w sekretariacie Gimnazjum kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria:

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2016 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych, działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, oazie).

Za spełnienie tego kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

Osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, udział w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych itp. W ciągu ostatniego roku szkolnego (od 1 września 2016 r.).

Za spełnienie tego kryterium można otrzymać maksymalnie 5 pkt.

Zachęcamy rodziców i uczniów do składania wniosków.

Więcej informacji można uzyskać u szkolnego koordynatora - p. Małgorzaty Urbanowicz lub u pedagoga szkolnego – p.  Joanny Kiersnowskiej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYPENDIA

 
EGZAMIN GIMNAZJALNY
 
PROJEKT EDUKACYJNY
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
 
NASZE SUKCESY

STARA STRONA

   LINKI: