Budżet 2014


Według ustawy budżetowej na 2014 rok wydatki na zadania realizowane bezpośrednio przez Gimnazjum nr 1 w Ełku zostały zaplanowane
w wysokości 3 486 458,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 3 486 458,00 zł
w tym:
Rozdział 80110 Gimnazja 3 486 458,00 zł


ŚRODKI TRWAŁE na 31.12.2013 r.
 

Lp. Środki trwałe Brutto Umorzenia Netto
1 Grunty 632 840,00 0,00 632 840,00
2 Budynki 1 454 440,00 1 010 224,53 444 215,47
3 Urządzenia techniczne i maszyny 38 044,67 24 883,37 13 161,30
  Razem: 2 125 324,67 1 035 107,90 1 090 216,77