Sekretariat i księgowość Gimnazjum są czynne w godzinach 7.30 - 15.30.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ełku , a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor, przyjmuje skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.00.  Spotkania prosimy uzgadniać w sekretariacie Gimnazjum, pokój nr 21,
tel. 87 610 36 01.

Główne zasady załatwiania spraw przez Gimnazjum nr 1 w Ełku

Istotnym warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie jeżeli wnoszący ją posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy). Dotyczy to zarówno spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych w pierwszej lub drugiej instancji, jak również innych spraw związanych z zakresem działania Gimnazjum.

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia wynosi dwa miesiące od dnia wniesienia sprawy.
W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego
o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Pisma można składać

osobiście:

w siedzibie Gimnazjum w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00 (ul. Małeckich 1, pok. 21, I piętro).

za pośrednictwem operatora pocztowego – na adres:

Gimnazjum nr 1 w Ełku

ul. Małeckich 1

19 – 300 Ełk

pocztą elektroniczną – na adres: g1@miasto.elk.pl

Gimnazjum nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z ww. artykułem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),

- adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),

- przedmiotu sprawy, której dotyczy.