Drodzy uczniowie klas VI szkół podstawowych

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Ełku w roku szkolnym 2013/2014

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 przyjmuje się:

a) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 1 w Ełku,

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1 w Ełku, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1 w Ełku jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów uwzględniających:

a) liczbę punktów uzyskanych ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (max. 40 pkt.);

b) liczbę punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wybranych zajęć edukacyjnych (max. 50 pkt.), którymi są:

- język polski,
- matematyka,
- język obcy,
- przyroda,
- historia,

według następującej skali:

- celujący - 10 pkt.,
- bardzo dobry - 8 pkt.,
- dobry - 6 pkt.,
- dostateczny - 4 pkt.,
- dopuszczający - 2 pkt.;

c) w przypadku równej ilości punktów decyduje ocena z zachowania;

3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt.2 lit. a, b i c.

4. Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 w Ełku odbywać się będzie w dniach od 2 kwietnia do 31 maja 2013 r.

5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianów w klasie szóstej kandydaci dostarczą najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 3 lipca 2013 r.

6. Ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej nastąpi do 5 lipca 2013 r. do godz. 14.00.

7. Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy przystąpili do sprawdzianu po szóstej klasie w późniejszym terminie od 24 do 26 sierpnia 2013 r.

Podania należy składać w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Ełku w godz. 8.00 – 15.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 2 WARMINSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów w roku szkolnym 2013/2014