Jesteś  
gościem na naszej stronie

NASZE DZIAŁANIA

Harmonogram

Koła zainteresowań

Szkolny Ośrodek Kariery

Wyjazdy edukacyjne

 

LINKI

www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int
www.tolubie.edu.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła rozpoczyna realizację programu "TO LUBIĘ" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cele programu:

  1. stworzenie sprzyjających warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w celu lepszego dostępu do rynku pracy,
  2. wyrównywanie poziomu wiedzy,
  3. wspieranie motywacji edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów wiejskich i środowisk zaniedbanych.

Realizacja działań w trzech obszarach:

I. Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych
II. Zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej
III. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej

Od marca 2007r. uczniowie naszego gimnazjum będą mieli możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, warsztatach, festynach i wycieczkach.

Realizacja programu potrwa do 31 marca 2008r.

 

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE ROZWOJOWYM

 Powiązanie projektu i planowanych w jego ramach działań z programem rozwoju szkoły.

             Gimnazjum nr 1 w Ełku jest szkołą usytuowaną w centrum miasta. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie, którzy często pochodzą z różnych środowisk, przede wszystkim z rodzin niewydolnych wychowawczo jak i z terenów wiejskich. Program „To lubię” umożliwi realizację dodatkowych zajęć zarówno z zakresu przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, jaki również stworzy szansę uczniom zdolnym i chętnym rozwinąć swoje zainteresowania. Programem zostaną objęci wszyscy uczniowie naszego gimnazjum.
            Wdrożenie programu przyniesie uczniom wiele korzyści. Po pierwsze umożliwi się zdobycie dodatkowej wiedzy, co zaowocuje lepszym wynikiem egzaminu gimnazjalnego, jak i możliwością kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej. Po drugie w znacznym stopniu przyczyni się do rozwijania zainteresowań uczniów. Koła zainteresowań, zajęcia przeznaczone dla uczniów zdolnych, zajęcia rekreacyjne i sportowe, wycieczki krajoznawcze pozwolą na wszechstronny rozwój osobowości i umiejętności ucznia. Szereg działań realizowanych wspólnie z samorządem lokalnym, poznanie miejsc pamięci narodowej w obrębie najbliższego regionu i na terenie kraju, poznanie zasad funkcjonowania instytucji samorządowych i rządowych w Polsce i w Europie zwiększy poczucie przynależności młodzieży do Małej i Dużej Ojczyzny, rozwinie uczucia patriotyczne, poczucie współodpowiedzialności za przyszłość własnego kraju. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej pozwoli uczniom poznać zawody w jakich mogliby w przyszłości pracować na terenie całej Unii Europejskiej, planować swoją ścieżkę kariery zawodowej na progu decyzji o wyborze kierunku kształcenia.
            Zaangażowanie nauczycieli i uczniów przyczyni się z pewnością do poprawy jakości pracy szkoły i wyników nauczania w naszym Gimnazjum.
            Poprzez zastosowanie urozmaiconych metod przekazywania wiedzy i umiejętności, z naciskiem na działania rzadziej wykorzystywane w czasie zwykłych lekcji (praca indywidualna, wycieczki, konkursy, wyjazdy dydaktyczne, działania praktyczne i in.) zwiększają się szanse ucznia na osiągnięcie powodzenia szkolnego i optymalnego wyniku egzaminu gimnazjalnego.

            Cele te są spójne z celami rozwoju szkoły wyznaczonymi na najbliższe lata.